88% av invånare i Norden upplever negativ stress.

51% upplever att deras arbetsförmåga påverkats negativt av stress.

Och endast 21% känner att de får tillräckligt med stöd från sin arbetsgivare.

Det är tre av många oroväckande siffror som If Insurance lyfter fram i If Nordic Health Report 2024.

Rapporten är baserad på 4013 personer i Norden som har besvarat frågor om sin upplevda hälsa och hur den påverkar deras arbete, samt hur deras arbete påverkar deras hälsa.

Varför är vi så stressade?

De två vanligaste orsakerna bakom den negativa stressen är privata problem och en obalans mellan arbete och fritid. Tätt bakom kommer ekonomisk stress och en ganska stor andel som säger att deras stress främst orsakas av jobbet.

Nästan 9/10 upplever negativ stress och bland dessa har över hälften, 52%, varit stressade i över sex månader. En ökning med 30% från 2023.

Vad har arbetsgivaren för ansvar?

Nordiska arbetsgivare har ett stort ansvar vad gäller sina anställdas hälsa. Ändå upplever bara 1 av 5 av de som sökt hjälp hos sin arbetsgivare för sitt psykiska välbefinnande att de fått tillräckligt med stöd.

”I samhället behöver vi göra mer för att ta itu med frågan om psykisk ohälsa. Som arbetsgivare har man ett otroligt stort ansvar för sina anställdas hälsa, och när människor mår dåligt är det oftast en kombination av saker som gör att man mår dåligt. Som arbetsgivare kan du stötta din medarbetare men också göra det värre om du inte tar hand om det på rätt sätt”

Säger Caroline Christensen, Financial manager, Trafiksystem Väst AB, Sweden, i rapporten.

Till följd av bristande stöd och åtgärder får negativ stress en stor påverkan på organisationer.

Mer än hälften av de som upplever negativ stress säger att det påverkar ens arbetsförmåga negativt. Andra vanliga följdeffekter är minskad prestationsförmåga, konflikter, ökad frånvaro eller sjuknärvaro (där man kommer till jobbet trots att man inte mår bra) och en ökad frekvens av olyckor och skador.

Dessutom är det väldigt kostsamt. Både för företagen i sig men också för samhället i stort.


Hur kan du förebygga skadlig stress på arbetsplatsen?

För att förebygga stress krävs rätt strategier och verktyg. Och ibland kan det vara svårt att veta var man ska börja.

Den 10 juni svarar Olof Sandberg, psykolog och organisationskonsult med inriktning på stressrelaterad ohälsa, på dina frågor kopplat till stress i ett kostnadsfritt webinar.

➡️ Anmäl dig och ställ din fråga här!